Malör


MALÖR – Olycksfallsförsäkring för småhusarbete

Olycksfallsförsäkring för småhusarbete, Malör, är till för dig som har villa eller fritidshus.

Försäkringen gäller vid olycksfall som inträffar vid arbete på ditt hus eller din tomt. Det kan gälla skötsel, underhåll, reparation, till- eller ombyggnad. Allt från gräsklippning till byte av tegelpannor. Det spelar ingen roll om det är ditt permanentboende eller ditt fritidshus.

Försäkringen gäller för dig, din familj och de människor som hjälper dig med huset eller sommarstugan om olyckan skulle vara framme. Du behöver inte meddela oss i förväg vem som hjälper dig – försäkringen gäller ändå.


Gäller från 2011-01-01

INFORMATION

Malör – Olycksfallsförsäkring för småhusarbete gäller för dig, din familj och de personer som hjälper dig med villan eller sommarstugan om olyckan skulle vara framme. Även om du inte alltid är juridiskt ansvarig så kan det moraliska ansvaret kännas tungt om det inträffar en allvarlig olycka.


För vem gäller försäkringen?
Försäkringen omfattar dig själv, din familj, dina vänner och bekanta och andra tillfälligt anlitade medhjälpare. Du behöver inte meddela oss i förväg vem som hjälper till – försäkringen gäller ändå.

Vad ersätter försäkringen?
Försäkringen gäller vid olycksfall som inträffar vid arbete på ditt hus eller din tomt. Det kan gälla skötsel, underhåll, reparation, till- eller ombyggnad. Allt från gräsklippning till byte av tegelpannor. Det spelar ingen roll om det är ditt permanentboende eller ditt fritidshus. Försäkringen ersätter både medicinsk och ekonomisk invaliditet om någon av de som försäkringen gäller för (se ovan) skadar sig vid ett olycksfall.


Med invaliditet menas att olycksfallsskadan medfört en bestående nedsättning av kroppsfunktionen, så kallad medicinsk invaliditet, eller att arbetsförmågan för framtiden minskats med minst 50 procent till följd av skadan, så kallad ekonomisk invaliditet.

Om skadan kräver läkarvård betalar vi ersättning för dessa kostnader med en självrisk på 1 500 kronor. Kostnader för till exempel skadade glasögon och kläder ersätts med högst 0,5 prisbasbelopp, det vill säga 21 400 kronor år 2011. Övriga merkostnader som uppstår på grund av olycksfallsskadan ersätts med
högst 3 prisbasbelopp, det vill säga 128 400 kronor år 2011.

Vid dödsfall betalar vi ut en ersättning på 1 prisbasbelopp, det vill säga 42 800 kronor år 2011, till den skadades dödsbo.


• Försäkringen gäller för dig själv, din familj, dina vänner och bekanta och andra tillfälligt anlitade medhjälpare.
• Försäkringen gäller inte när du anlitar egna företagare, personer som är fast anställda hos dig eller som är anställda i din näringsverksamhet. Försäkringen omfattar heller inte arbete på flerbostadsfastighet eller annan fastighet som du äger som näringsidkare.
• Från och med den försäkringsperiod den skadade fyller 56 år minskar försäkringsbeloppet med fem procentenheter per år. Men aldrig lägre än till 25 procent.
• Försäkringen omfattar inte olycksfall som ersätts exempelvis genom trygghetsförsäkring vid arbetsskada (TFA) eller trafikförsäkring.
• Försäkringen ersätter endast kostnader som uppkommit inom Norden.
• Ersättning för kostnader kan lämnas maximalt 5 år efter olycksfallet. Vid tandskada kan ersättningstiden vara längre.
• Självrisken för kostnader är 1 500 kronor.
• Om den skadade inte är ansluten till Försäkringskassan lämnas ersättning för de kostnader som vi skulle ha ersatt om denne varit ansluten.
• Försäkringen gäller inte för ekonomisk invaliditet när den försäkrade är bosatt och folkbokförd utanför Norden.
Försäkringen ersätter inte:
• Förlorad arbetsförtjänst
• Merkostnader och kostnader för hjälpmedel som avser den skadades rörelse.


Vad kostar försäkringen?Premien är 495 kr/år

Här finns mer information
http://www.lansforsakringar.se/lantbruk/forsakring/person/malor/sidor/default.aspx

eller
så tar du kontakt med Länsförsäkringar lokalt. Se listan nedan. 

Dalarnas Försäkringsbolag 023-930 00
Länsförsäkring Kronoberg 0470-72 00 00
Länsförsäkringar Älvsborg 0521-27 30 00
Länsförsäkringar Bergslagen 021-19 01 00
Länsförsäkringar Blekinge 0454-30 23 00
Länsförsäkringar Gävleborg 026-14 75 00
Länsförsäkringar Göinge-Kristianstad 044-19 62 00
Länsförsäkringar Göteborg och Bohuslän 031-63 80 00
Länsförsäkringar Gotland 0498-28 18 50
Länsförsäkringar Halland 035-15 10 00
Länsförsäkringar Jämtland 063-19 33 00
Länsförsäkringar Jönköping 036-19 90 00
Länsförsäkringar Kalmar län 020-66 11 00
Länsförsäkringar Norrbotten 0920-24 25 00
Länsförsäkringar Skåne 040-633 80 00
Länsförsäkringar Skaraborg 0500-77 70 00
Länsförsäkringar Södermanland 0155-48 40 00
Länsförsäkringar Stockholm 08-562 834 00
Länsförsäkringar Uppsala 018-68 55 00
Länsförsäkringar Värmland 054-775 15 00
Länsförsäkringar Västerbotten 090-10 90 00
Länsförsäkringar Västernorrland 0611-365300
Östgöta Brandstodsbolag 013-29 00 00