Föreningar anslutna till riksförbundet kan ansöka om bidrag för arrangemang eller andra aktiviteter.

Förutsättningen för att riksförbundet skall handlägga begäran om stöd av ekonomisk eller annan praktisk karaktär är att följande skall uppfyllas:

• Ett arrangemanget eller aktiviteten skall vara av sådan karaktär att det tillför föreningen eller riksförbundet ett utökat antal medlemmar.

• Föreningsstöd kommer att bedömas utifrån syftet som skall klart framgå i begäran om stöd.

• Riksförbundet styrelse beslutar om stödets storlek eller omfattning i varje enskild ansökan.

• Ansökan om föreningsstöd skall vara riksförbundet tillhanda senast två månader före planerat arrangemang eller aktivitet.

• Begärs föreningsstöd för annat än arrangemang eller aktivitet skall i ansökan anges behovet och syftet med begäran.

Ansökan ställs till:

Egnahemsägarnas Riksförbund, Box 9050, 700 09 ÖREBRO

Egnahemsägarnas Riksförbund
StyrelsenBidrag till lokalförening för anlitande av teknisk expert.
Då Förbundet numera inte har Bo Karlsson att tillgå som teknisk expert har styrelsen tagit ett beslut om stöd till lokalförening som måste anlita expertis lokalt.

Vid de tillfällen styrelsen/kansliet inte kan bidra med experthjälp har förbundet beslutat att lämna bidrag till lokalförening som behöver anlita teknisk expertis.

Bidrag kan lämnas med max 200 kr/timme och för max 20 timmar under ett kalenderår.

Beslutet taget på styrelsemöte 2010-06-12.