§1 Organisation
Egnahemsägarnas Riksförbund – nedan kallat Egnahemsägarna – är ett förbund som ansluter föreningar med medlemmar som är ägare till eget hem för både permanent boende och fritidsbruk. Till förbundet kan också direkt anslutas enskilda ägare till sådana bostäder liksom intressenter som stödjer Förbundet och delar Förbundets värderingar samt övriga personer som är intresserade av frågor som stödjer förbundets syfte.

§ 2 Organisationsform
Egnahemsägarna är en partipolitiskt obunden ideell organisation.

§ 3 Ändamål
Egnahemsägarna skall företräda och bevaka medlemmarnas intresse hos myndigheter, institutioner och företag
genom att:
– följa utvecklingen inom det relevanta byggnadsområdet
– hjälpa medlemmar med råd, anvisningar och information
– följa den bostadspolitiska utvecklingen och bevaka medlemmarnas intressen
I övrigt skall Förbundet förmedla teknisk och juridisk hjälp till medlemmarna samt verka för att skapa bra avtal och förmåner för produkter och tjänster, som är av särskilt intresse för egnahemsägare.

§ 4 Beslutsorgan
Egnahemsägarnas beslutande organ är årsmöte och styrelse. Övriga funktioner är revisorer och valnämnd.

§ 5 Firmatecknare
Egnahemsägarnas firma tecknas av styrelsens ordförande på uppdrag av styrelsen. Ordförande och kassör tecknar var för sig Egnahemsägarnas post- och bankgiro samt postförsändelser. Kassörens teckningsrätt kan överlåtas på kanslichef om styrelsen så beslutar.

§ 6 Avgifter
Årsavgiften till Egnahemsägarna bestäms av ordinarie årsstämma och avgiften betalas utan anmodan av enskilt ansluten medlem direkt till Egnahemsägarna och samlat för gruppvist anslutna medlemmar av aktuell förening i högst två uppbörder per år. Första uppbörden betalas per 30 juni och full betalning skall ha kommit till Egnahemsägarna senast 30 november det aktuella året. För alla inbetalningar skall angivet bank- eller postgirokonto användas. Inbetalning av årsavgiften sker årligen utan anmodan på därtill fastställt datum.

§ 7 Utträde ur Egnahemsägarna
Utträde skall anmälas skriftligt och lämnas till Egnahemsägarnas kansli senast 1 oktober året innan utträdesåret, annars löper medlemskapet ytterligare ett år för vilket normal årsavgift skall betalas. Utträdesdagen är 1 januari utträdesåret.
Medlem eller medlemsorganisation som inte betalt sin årsavgift före 1 december utesluts automatiskt ur Egnahemsägarna. Upplupen årsavgift kvarstår som skuld till Egnahemsägarna tills den har betalts.
Medlem eller medlemsorganisation som har utträtt eller blivit utesluten ur Egnahemsägarna har därmed förlorat all rätt till del av Egnahemsägarnas tillgångar och förmånserbjudanden.
Om en medlemsorganisation upphör att existera genom ett definitivt beslut om upplösning eller på annat sätt, skall medlemsavgift erläggas till och med utgången av den kalendermånad då medlemsorganisationen upphörde att existera, även om anmälan inte gjorts i tid. Den senast ansvariga styrelsen skall på lämpligt sätt snarast visa för förbundsstyrelsen, att medlemsorganisationen har upphört att existera samt vid vilken tidpunkt det skedde.

§ 8 Medlemsföreningar
För att medlem skall få del av de tjänster som Egnahemsägarna erbjuder så skall medlemsföreningen till Egnahemsägarna lämna en medlemsförteckning med adressuppgifter och ansvara för att denna uppdateras en gång/år i samband med slutredovisningen av medlemsavgifterna. Förbundet förbinder sig att inte lämna ut några av dessa uppgifter till part utanför Förbundet om inte annat har överenskommits, med ett undantag som övergångsregel för de föreningar som har kontaktpersoner, där de själv hanterar all distribution. Medlemsregistret får ej användas utanför förbundet.

§ 9 Räkenskapsår
Räkenskapsåret för Egnahemsägarna omfattar tiden 1 januari – 31 december.

§ 10 Revisorer
Kassören lämnar sin rapport till revisorerna senast den 20 januari. Revisorerna skall granska Egnahemsägarnas räkenskaper och förvaltning och före årsmötet avge ett utlåtande i fråga om styrelsens ansvarsfrihet.

§ 11 Årsmöte
Egnahemsägarnas ordinarie årsmöte är dess högsta beslutande organ och beslutanderätten tillkommer de valda ombuden för medlemsföreningarna där ett ombud får utses för varje påbörjat 100-tal medlemmar. Föreningarnas röstetal = 1röst/medlem som redovisats året före årsmötet. Alla enskilt anslutna medlemmar har rätt att delta på årsmötet och varje sådan medlem har en röst.
Föredragningslista och styrelsens berättelse skall finnas tillgänglig i årsmöteslokalen på dagen för årsmötet.
Ordinarie årsmöte skall hållas senast sista februari varje år och kallelse skall sändas till medlemsföreningar senast 45 dagar före årsmötet och dessutom skall meddelande om ordinarie årsmöte samtidigt finnas på Egnahemsägarnas hemsida. Enskilda medlemmar kallas genom annons i medlemstidningen och genom hemsidan.

§ 12 Dagordning
Vid ordinarie årsmöte skall följande ärenden upptas på dagordningen:
1. Val av en ordförande och en sekreterare för årsmötet
2. Val av två justeringsmän tillika rösträknare
3. Fråga om årsmötets stadgeenliga utlysande
4. Fastställande av dagordning
5. Styrelsens verksamhetsberättelse, räkenskaper för föregående verksamhetsår och budget för kommande
verksamhetsår
6. Revisorernas berättelse
7. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
8. Val av förbundsordförande
9. Val av ledamöter och ersättare i styrelsen
10. Val av revisorer och ersättare
11. Val av valnämnd
12. Fastställande av medlemsavgifter
13. Fastställande av arvoden för styrelsens ledamöter
14. Redogörelse för inkomna motioner
15. Övriga frågor
Ämnen som inte finns på dagordningen får inte behandlas på årsmötet.

§ 13 Motioner
Medlemsförening liksom varje enskild medlem har rätt att inlämna motioner relevanta med Förbundets verksamhet och intressen. Dessa skall ha inkommit senast 20 dagar före ordinarie årsmöte.

§ 14 Extra årsmöte
Extra årsmöte skall hållas då styrelsen eller revisorerna så kräver eller när mer än hälften av antalet medlemsföreningar kräver det. Kallelse till extra årsmöte skall sändas till samtliga medlemsföreningar senast 10 dagar före stämman. Enskilda medlemmar kallas via hemsidan. Endast ärende av akut karaktär får behandlas på extra årsmöte.

§ 15 Kostnader för inställelse
Kostnader i samband med inställelse till årsmöte betalas av medlemsförening eller enskild medlem.

§ 16 Styrelsens sammansättning
Egnahemsägarna styrelse består av ordförande, minst sex ledamöter och minst två ersättare som utses av årsmötet. Ordförande utses för ett år, ledamöter och ersättare utses för två år, hälften varje gång. Ersättarna skall kallas till varje styrelsemöte och har yttrande- och förslagsrätt men saknar rösträtt om de inte ersätter en ordinarie ledamot.

§ 17 Arbetsgrupper
Styrelsen har att utse arbetsgrupper för specifika uppgifter. Dessa arbetsgrupper skall bestå av styrelseledamöter. Styrelsen kan också adjungera personer utanför styrelsen att ingå i dessa grupper. Arbetsgrupps uppgift är att förbereda ärenden för beslut av styrelse eller årsmöte men har ingen egen beslutanderätt. Kostnader för arbetsgrupps deltagare ersätts av Förbundet på samma sätt som för övriga ledamöter.

§18 Konstituering

Styrelsen utser inom sig:

Vice ordförande
Sekreterare
Kassör
AU

§ 19 Kallelse till styrelsemöte
Kallelse med dagordning skall sändas ut senast 10 dagar före styrelsemötet. Styrelsen är beslutmässig om minst fem ledamöter eller ersättare är närvarande. Beslut fattas genom enkel majoritet och vid lika antal röster har ordförande utslagsröst. Ledamot eller ersättare som har varit närvarande vid sammanträdena anses ha deltagit i fattade beslut såvida inte en reservation har antecknats i protokollet.

§ 20 Styrelsens och kansliets uppgift
Styrelsen har, i samverkan med kanslichef, som uppgift att:
§ Verkställa årsmötets beslut
§ Sköta ärenden givna styrelsen
§ Ansvara för och administrera Förbundets medel
§ Utforma en årlig verksamhetsplan
§ Upprätta en budget
§ Ge medlemsföreningar och medlemmar den nformation de enligt stadgarna har rätt till
§ Fatta beslut inom ramen för styrelsens uppdrag enligt stämman
§ Förbereda inkomna motioner
§ Värva nya medlemmar

§ 21 Sammanträden
Styrelsen skall sammanträda minst tre gånger per år. För brådskande ärenden kan telefon, post eller e-post användas. Antalet ledamöter skall i sådan notväxling inte vara färre än fem och en redogörelse för notväxlingen och eventuella beslut skall skriftligen meddelas Egnahemsägarnas sekreterare och protokollföras av denne. Samtliga styrelsemöten och möten i arbetsutskott skall protokollföras och ett protokoll sändas till sekreteraren för arkivering.

§ 22 Revisorer
Antal ordinarie revisorer skall vara två varav en skall vara sammankallande. Dessutom skall två ersättare utses. Revisorerna och ersättarna utses vid årsmötet för en tid av två år med hälften vid varje tillfälle.

§ 23 Arbetsuppgift för revisorerna
Revisorerna skall granska Egnahemsägarnas räkenskaper varje år och till varje årsmöte avge en redogörelse över granskningen senast 15 februari.

§ 24 Valnämnd
Valnämnden skall utgöras av fyra ordinarie ledamöter och två ersättare och dessa väljs på årsmötet för två år med hälften vid varje tillfälle. En av de ordinarie skall av årsmötet utses att vara sammankallande.
Valnämnden skall lämna förslag på ledamöter till Förbundets styrelse och förslag på funktionärer för stämman och överlämna detta förslag till Förbundsstyrelsen senast 30 dagar för årsmötet.
Valnämnden skall protokollföra sina sammanträden.

§ 25 Kallelse till sammanträde i valnämnden
Kallelse till sammanträde i valnämnden skall skickas ut av den sammankallande senast 15 dagar före sammanträdet med angivande av tid och plats. Valnämnden är beslutsmässig om minst tre ledamöter eller ersättare är närvarande. Ersättare kallas enbart vid förfall av en ordinarie ledamot.

§ 26 Förslag
Medlemsförening liksom enskild medlem har rätt att lämna in förslag på kandidater för Egnahemsägarnas styrelse att väljas på årsmötet. Förslag skall vara inlämnade till valnämnden senast 30 dagar före årsmötet.

§ 27 Röstning
Alla frågor avgörs i öppen omröstning med enkel majoritet. Vid lika antal röster gäller det alternativ som ordförande företräder.

§ 28 Stadgeändring
Förslag på stadgeändring skall göras skriftligen till Förbundsstyrelsen senast 60 dagar före ordinarie årsmöte.

§ 33 Upplösning
För att upplösa Egnahemsägarna fordras ett godkännande av två tredjedelar av de avgivna rösterna vid var och ett av två på varandra följande årsmöten, varav ett ordinarie.
I händelse av upplösning av Egnahemsägarna skall dess tillgångar fördelas på sätt som årsmötet beslutar.